Zásady používání cookies

Bližší informace

Tento web používá Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Zásady ochrany osobních údajů

I.SPRÁVCE ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost VESSAN Reality s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 282 52 527 (dále jen „_Správce_“).

 
II. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a to vlastními prostředky a v České republice. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování. 

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je Správce pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněn poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou společnosti ze skupiny VESSAN, tj. společnost VESSAN ESTATE s.r.o., se sídlem Puškinovo nám. 494/4, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 279 45 758, společnost VESSAN s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 279 51 553, a společnost VESSAN Holding, a.s., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 072 94 743, a osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů, jakož i dodavatelé IT technologií.

Stanoví-li tak právní předpisy, předá Správce osobní údaje subjektu údajů též dalším subjektům, a to pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 
III. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci právního vztahu Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých plnění právních povinností, plnění smluvních povinností, svých oprávněných zájmů, nebo souhlasu subjektu údajů, a to za následujícími účely:

    * Realizace smluvního vztahu. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje subjektu údajů uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je Správce oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se subjektem údajů. Toto zpracování je pouze na dobu nezbytně nutnou pro realizaci smluvního vztahu a dobu následného splnění právních povinností Správce.

    * Marketingové využití údajů. Mimo realizaci smluvního vztahu dle předchozího odstavce je správce na základě § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů, pokud k tomuto dal subjekt údajů svůj předchozí souhlas. Podle § 7 odst. 3 předmětného zákona je dále Správce oprávněn používat elektronickou adresu subjektu údajů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již subjektu údajů poskytl. V obou případech platí, že je Správce oprávněn podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů používat až do vyjádření nesouhlasu ze strany subjektu údajů. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu 5 let, lze jej však kdykoliv zdarma odvolat, a to způsobem níže uvedeným.
    * Nabídka služeb. V případě, že subjekt údajů projeví na webových stránkách Správce svůj zájem o své kontaktování prostřednictvím odeslaného poptávkového formuláře, bude Správce zpracovávat tyto subjektem údajů poskytnuté osobní údaje, a to v rozsahu subjektem údajů uvedené e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla. Pokud subjekt údajů v poptávkovém formuláři poskytne rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude Správce za uvedeným účelem zpracovávat i tyto údaje. Osobní údaje subjektu údajů je Správce oprávněn zpracovávat až do doby vyjádření nesouhlasu ze strany subjektu údajů, v případě neúspěšného kontaktování subjektu údajů po dobu 1 roku ode dne doručení vyplněného poptávkového formuláře. Nesouhlas může subjekt údajů projevit způsobem níže uvedeným.

 
IV.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „_Nařízení_“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Tato je subjekt údajů oprávněn uplatnit kontaktováním Správce dle čl. II. na shora uvedené kontaktní adrese, prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@vessan.cz (mailto:info@vessan.cz) nebo telefonicky na tel. čísle +420 2222 65 888. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může subjekt údaj rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz

    * Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má podle čl. 15 Nařízení především právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům. Správce je povinen subjektu údajů bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů a plánované době uložení osobních údajů nebo kritériích použitých ke stanovení této doby.

    * Právo na opravu. Subjekt údajů má podle čl. 16 Nařízení Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

    * Právo na výmaz. Subjekt údajů má podle čl. 17 Nařízení právo na to, aby Správce vymazal zpracovávané osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

    * osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
    * subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně Správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
    * subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a na straně Správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
    * osobní údaje byly zpracovávány protiprávně
    * osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce
    * osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

    * pro výkon práva na svobodu projevu a informace
    * pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen
    * z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
    * pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
    * pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

    * Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

    * subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, které Správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
    * zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Správce odmítá jejich výmaz a subjekt údajů žádá místo toho o omezení jejich použití
    * zpracování osobních údajů již není ze strany Správce potřebné, ale subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
    * subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjekt údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Správce povinen subjekt údajů předem informovat.

    * Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má podle čl. 20 Nařízení právo subjektu získat od Správce poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

    * zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě; a
    * zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost má subjekt údajů právo na to, aby Správce osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 
    * Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má podle čl. 21 Nařízení právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování. To znamená, že pokud subjekt údajů tohoto práva využije, Správce nebude dále osobní údaje subjekt údajů zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad právy a zájmy subjekt údajů. Dále může Správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody Správce se již nezkoumají. 

    * Právo podat stížnost. V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Správce na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo subjekt údajů s vyjádřením Správce nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů

    * Právo odvolat souhlas. V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 
V.ÚPRAVY TĚCHTO ZÁSAD
Správce tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně reviduje, tak aby tyto odrážely nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a soulad s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů Správce bude informuje prostřednictvím oznámení na svých webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi prohlášení.

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.